ගනිකාවන්ගේ ජීවිතය​

ගනිකාවන්ගේ ජිවිතයේ ඔබ නොදුටු පෑතිකඩක්… සෑම අයෙකුම නෑරබිය යුතු විනාඩි කිහිපයක කෙටි චිත්‍රපටයක්…

Check Also

සඳුන් සෙවණ

අපේ සිත්වල ස්වභාවයත් හරියට අහස වගේ. මේ ලස්සනට දීප්තිමත්ව නිල්පාටින් බැබළෙමින් හිරැත් එක්කලා සිනහවෙමින් ඉන්න ...

හේලංකඩ ඇනතියාන මොකදෑ බර කල්පනාව

හේලංකඩ…..හේලංකඩ ඇන තියානමොකදෑ බර කල්පනාවකොයි උඹෙ අර මල් හිනාවවෙනදා ඔය මුව පැලැන්දසුදුබංඩයියේ… සුදු බංඩයියේ…කොළදින් වැඩ ...