ගුරුවරුන්ට සතුටුදායක ආරංචියක්

2012 වර්ෂයට අදාළ ගුරු හිඟ වැටුප් ගෙවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ‍ය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ යටතේ ජාතික පාසල්, උපකෘත සහ පි‍රිවෙන් සඳහා හිඟ වැටුප් ගෙවීමට රුපියල් දශ ලක්ෂ 279 ක මුදලක් වෙන්කර ඇති බව සඳහන්ය.

ජාතික පාසල්වල හිඟ වැටුප් සඳහා රුපියල් දශලක්ෂ 145 ක්, උපකෘත පාසල් සඳහා රුපියල් දශලක්ෂ 76 ක් සහ පිරිවෙන් සඳහා රුපියල් දශලක්ෂ 57 ක් භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදාහැර තිබේ.

ඒ අනුව 2012 වර්ෂය සඳහා පැවැති ගුරු හිඟ වැටුප් ප්‍රශ්නය විසදීමට හැකිවූ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

Check Also

“Basil literally chased me out” – Dilith Jayaweera

Dilith Jayaweera, Managing Director of Triad Advertising, and an individual who has been at the ...

ලන්ඩනයේ අලුතෙන් සිංහල පත්තරයක්

ලන්ඩන් නුවර අලුතෙන් ප්‍රකාශයට පත්කෙරුන ” හෙළබිම” නම්වූ නව සිංහල පුවත්පතේ මුල් පිටපත බ්‍රහස්පතින්දා සවස ...