බස් එකේ කාන්තාවකට හිරිහැර කරන්න ගිහින් කණේ පාරවල් කන හැටි

බස් එකේ කාන්තාවකට හිරිහැර කරන්න ගිහින් කණේ පාරවල් කන හැටි දැක්කද​? දැක්කේ නැත්නම් පහළ වීඩියෝවෙන් බලන්න​. යාලුවොන්ටත් බලන්න SHARE button එක ඔබන්න​.

Check Also

සඳුන් සෙවණ

අපේ සිත්වල ස්වභාවයත් හරියට අහස වගේ. මේ ලස්සනට දීප්තිමත්ව නිල්පාටින් බැබළෙමින් හිරැත් එක්කලා සිනහවෙමින් ඉන්න ...

හේලංකඩ ඇනතියාන මොකදෑ බර කල්පනාව

හේලංකඩ…..හේලංකඩ ඇන තියානමොකදෑ බර කල්පනාවකොයි උඹෙ අර මල් හිනාවවෙනදා ඔය මුව පැලැන්දසුදුබංඩයියේ… සුදු බංඩයියේ…කොළදින් වැඩ ...