ලෝක‍යේ උසම පාලම

ලෝක‍යේ උසම පාලම තම‍යි චීන‍යේ Siduhe River Bridge පාලම.මේ පාලම ති‍යෙන්නේ මීටර් 496ක් උසින්…. මේ පාලමේ ආරුක්කුවේ පළල මීටර් 900ක්.

       

 

Check Also

සඳුන් සෙවණ

අපේ සිත්වල ස්වභාවයත් හරියට අහස වගේ. මේ ලස්සනට දීප්තිමත්ව නිල්පාටින් බැබළෙමින් හිරැත් එක්කලා සිනහවෙමින් ඉන්න ...

හේලංකඩ ඇනතියාන මොකදෑ බර කල්පනාව

හේලංකඩ…..හේලංකඩ ඇන තියානමොකදෑ බර කල්පනාවකොයි උඹෙ අර මල් හිනාවවෙනදා ඔය මුව පැලැන්දසුදුබංඩයියේ… සුදු බංඩයියේ…කොළදින් වැඩ ...