ඔයාලත් කැමතිද iPhone එකත් එක්ක ඩාන්ස් කරන්න?

It may not cure your two left feet, but it can certainly do what few other mobile games do: get you moving with a partner. Bounden is one of the most unique iOS games ever released, and it’s available in the App Store as of Wednesday.

Bounden is out now for $3.99 on iTunes, and will be released on Android soon.

ceylonradio_app

Check Also

මුහුදු තීරයේ යාත්‍රා කරන නැව් නිරීක්ෂණය වඩාත් පහසු මෘදුකාංගයක්

-කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ සැලැසුම් සහ පර්යේෂණ අංශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේ යාත්‍රා කරන නැව් නිරීක්ෂණය ...

Canvas A1, මයික්‍රොමැක්ස් වෙතින්

-මෙරට ප්‍රථම “Android One” ජංගම දුරකථනය වන Canvas A1, හදුන්වා දෙමින් ශ්‍රී ලංකවේ ප්‍රමුඛතම ජංගම ...