පූජාගේ වෙසක් සැමරුම…

ජනප්‍රිය නිළියක් වන පුජා උමා ශංකර් වෙසක් සැමරීම සඳහා සූදානම් වූ ආකාරය පහත ඡායාරූපවලින් දැක්වේ.

 ඡායාරූප හිමිකම – සංදේශ් බණ්ඩාර

pooja-vesak-1 pooja-vesak-2 pooja-vesak-3 pooja-vesak-4 pooja-vesak-5 pooja-vesak-6 pooja-vesak-7 pooja-vesak-8 pooja-vesak-9 pooja-vesak-10 pooja-vesak-12 pooja-vesak-13 pooja-vesak-14 pooja-vesak-15 pooja-vesak-16 pooja-vesak-17 pooja-vesak-18 pooja-vesak-19 pooja-vesak-20 pooja-vesak-21 pooja-vesak-22

Check Also

Vesak Day at London Buddhist Vihara – 3rd May 2015

London Buddhist Vihara celebrated this year’s Buddha Day ( Vesak ) with a full day ...

තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් පිළිබඳ රසවත් කතා

සිංහල සාහිත්‍යයේ ස්වර්ණම යුගය ලෙස සැලකෙන්නේ කෝට්ටේ යුගයයි. තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල නාමය කෝට්ටේ යුගය ගැනත්, ...