කෙල්ලෝ බීලා වැඩි වුනාම ඉන්න හැටි දැකල තියෙනවද​? නැත්නම් එන්න බලන්න​…

කෙල්ලෝ බීලා වැඩි වුනාම ඉන්න හැටි දැකල තියෙනවද​? නැත්නම් එන්න බලන්න​…

http://www.youtube.com/watch?v=e7nvi7Cq0tM

Check Also

සඳුන් සෙවණ

අපේ සිත්වල ස්වභාවයත් හරියට අහස වගේ. මේ ලස්සනට දීප්තිමත්ව නිල්පාටින් බැබළෙමින් හිරැත් එක්කලා සිනහවෙමින් ඉන්න ...

හේලංකඩ ඇනතියාන මොකදෑ බර කල්පනාව

හේලංකඩ…..හේලංකඩ ඇන තියානමොකදෑ බර කල්පනාවකොයි උඹෙ අර මල් හිනාවවෙනදා ඔය මුව පැලැන්දසුදුබංඩයියේ… සුදු බංඩයියේ…කොළදින් වැඩ ...